Dạng bài tập cách gọi tên este – loga.vn

Dạng bài tập cách gọi tên este

Lý thuyết

Tên este gồm:

Tên gốc hidrocacbon R’ + tên anion gốc axit (thay đuôi ic thành đuôi at)

Lưu ý: Tên 1 số axit thông thường

Công thức Tên thông thường Tên quốc tế Axit no đơn chức H-COOH Axit metanoic Axit fomic CH3-COOH Axit etanoic Axit axetic CH3-CH2-COOH Axit propanoic Axit propinoic CH3-(CH2)2-COOH Axit butanoic Axit butyric (CH3)2CH-COOH Axit 2-metylpropanoic Axit isobutiric CH3-(CH2)3-COOH Axit pentanoic Axit valeric CH3-(CH2)4-COOH Axit hexanoic Axit caproic CH3-(CH2)5-COOH Axit heptanoic Axit enantoic CH3-(CH2)13-COOH Axit pentadecanoic Axit panmitic (axit béo) CH3-(CH2)15-COOH Axit heptadecanoic Axit stearic (axit béo) Axit không no có 1 nối đôi đơn chức CH2=CH-COOH Axit acrylic CH2=CH(CH3)-COOH Axit metacrylic C17H33COOH Axit oleic (axit béo) Axit nhị chức HOOC-COOH Axit oxalic HOOC-CH2-COOH Axit malonic HOOC-CH=CH-COOH Axit maleic Axit có vòng benzen Axit benzoic

Ví dụ tên gọi 1 số este

– HCOOC2H5 : etyl fomat (hay etyl metanoat)

– CH3COOCH=CH2 : vinyl axetat

– CH2=CHCOOCH3 : metyl acrylat

– CH2=C(CH3)COOCH3: metyl metacrylat

– CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 : isoamyl axetat

– CH3COOCH2CH=CHCH2CH2CH3 : hex-2-en-1-yl axetat

– C6H5COOCH=CH2 : vinyl benzoat

– CH3COOC6H5 : phenyl axetat

– CH3COOCH2C6H5 : benzyl axetat

– C2H5OOC[CH2]4COOCH(CH3)2 : etyl isopropyl ađipat

– (CH3COO)2C2H4 : etylenglicol điaxetat

– CH2(COOC2H5)2 : đietyl malonat

– (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 : glixeryl trioleat (hay triolein hay trioleoylglixerol)

– CH3[CH2]14COO[CH2]15CH3 : miricyl panmitat (hay sáp ong)

Bài tập vận dụng

Câu 1. Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây?

A. C2H5COOCH3 B. HCOOC3H7

C. C3H7COOH D. CH3COOC2H5

Đáp án A

Metyl propionat: C2H5COOCH3

Câu 2. A là một este có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Một mol A tác dụng vừa đủ hai mol KOH trong dung dịch, tạo một muối và hai rượu hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử. A là:

Rất hay:  Cách tắt thông báo google chrome trên điện thoại, máy tính

A. Metyl etyl malonat

B. Metyl Vinyl malonat

C. Vinyl alyl oxalat

D. Metyl etyl ađipat

A tác dụng với 2 mol KOH ⇒ A là este hai chức ⇒ n = 2

⇒ A có CTPT là: C6H10O4

Nhận thấy:

CH3OOCCH2COOC2H5 + 2KOH → CH3OH + C2H5OH + KOOCCH2COOK

(thỏa mãn)

Vậy A là: etyl metyl malonat

Đáp án: A

Câu 3. Viết công thức cấu tạo, gọi tên các đồng phần đơn chức, mạch hở có thể có của C3H6O2.

C3H6O2 có độ bất bão hòa ∆ = 1 và phân tử có hai nguyên tử oxi .

⇒ Có đồng phân về este đơn chức no và axit carboxylic đơn chức, no.

Đồng phân este : HCOOC2 H5 etyl fomiat

CH3COOCH3metyl axetat

Đồng phân axit cacboxylic : CH3CH2 COOH axit propionic

Câu 4. Viết công thức cấu tạo các chất có tên sau đây:

a) Isopropyl b) alylmetacrylat

c) Phenyl axetat d) sec – Butyl fomiat

a) Isopropyl : CH3COOCH(CH3)2

b) alylmetacrylat : H2C=C(CH3)-COO-CH2-CH=CH2

c) Phenyl axetat : CH3COOC6H5

d) sec – Butyl fomiat : HCOO-CH(CH3)-CH2-CH3

Câu 5. Este CH3COOCH=CH2 có tên gọi là:

A. Metyl vinylat B. Etyl axetat

C. Vinyl axetat D. Metyl acrylat

Đáp án C

CH3COOCH=CH2 : vinyl axetat 

Bài viết gợi ý: